Privacybeleid

Privacy Policy

AB in Control Financieel management, administraties en belastingadvies hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. AB in Control Financieel management, administraties en belastingadvies houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Wij u vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als AB in Control Financieel management, administraties en belastingadvies zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

AB in Control Financieel management, administraties en belastingadvies verkrijgt persoonsgegevens van uzelf dan wel via derden in het kader van onze dienstverlening. Wij gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Voor zover AB in Control Financieel management, administraties en belastingadvies als verwerker optreedt, verwerken wij de gegevens die wij van de verwerkingsverantwoordelijke ontvangen.

Persoonsgegevens van klanten worden door AB in Control Financieel management, administraties en belastingadvies verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;

 • Wettelijke verplichtingen zoals het doen van belastingaangiften;

 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan AB in Control Financieel management, administraties en belastingadvies de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– klanten en leveranciers: naam, adres, woonplaats, contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer, door klanten en/of leveranciers verstrekte gegevens, wettelijke vereiste gegevens, etc.;
– bezoekers van de website: IP-adres, gedrag op de website, ingevoerde gegevens, etc.;
– werknemers: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, BSN-nummer, pasfoto, contactgegevens zoals e-mailadres, etc.;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
AB in Control Financieel management, administraties en belastingadvies verwerkt ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u indien noodzakelijk voor de goede uitvoering van de werkzaamheden.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 • Het verzorgen van website, nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

AB in Control Financieel management, administraties en belastingadvies bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

AB in Control Financieel management, administraties en belastingadvies

Puccinistraat 55
2901 GL
Capelle a/d IJssel

a.verwaal@abincontrol.nl
0638753285

 

Wijzigingen Privacy Policy
AB in Control Financieel management, administraties en belastingadvies kan deze Privacy Policy aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze Privacy Policy is voor het laatst aangepast op 31 mei 2018.